Obchodní podmínky

 (Prodáváme neoriginální díly)

 

Obchodní podmínky (zboží zasíláme pouze v rámci české republiky).

 

 

Obchodní podmínky společnosti ADAPA s.r.o.

pro internetový obchod www.vse-pro-pily.cz

 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost ADAPA s.r.o., se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, IČ: 27744574, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 56137 u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Obchodní podmínky pro případ, kdy kupující nakupuje na IČ upravuje dodatek "Závěrečná ustanovení". Ustanovení odchylující se od obchodních podmínek je dále možno sjednat v kupní smlouvě. Tato odchylující se ujednání uvedená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

Kupující má právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řízení je v našem případě Česká obchodní inspekce (více na www.coi.cz). Toto právo se nevztahuje na kupujícího, který je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1. Expediční lhůty
U každé položky zboží je uvedena vždy doba expedice (počet dní potřebných k odeslání objednaného zboží). V případě méně běžného zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností a s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to formou e-mailu.

 • skladem – zboží je skladem a do 48 hodin bude dodáno na Vaši adresu
 • na dotaz – zboží není skladem u nás, ale zdá se být dostupné v síti dodavatelů - termín bude upřesněn e-mailem


2. Platební podmínky

 • Dobírka - platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
 • Zálohová faktura – po potvrzení objednávky ze strany společnosti ADAPA s.r.o., Vám bude zaslána zálohová faktura, po jejím uhrazení bude zboží vyexpedováno

Není možno platit platební kartou.

Osobní odběry neděláme. Zboží tedy není možné si vyzvednout u nás, pouze dodáváme na uvedenou dodací adresu.

3. Dopravné a balné
Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím kurýrní služby na korespondenční, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží. O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu, kde bude uveden kontakt na přepravce - při zaslání kurýrní službou.

 V současné době využíváme jako přepravce společnost GLS https://gls-group.eu/CZ/cs/home.

V e-mailu o odeslání zboží obdržíte číslo balíku a telefonní kontakt na přepravce. Pokud expedované zboží nebude dodáno do 24 h, prosím, kontaktujte telefonicky přepravce a mějte nachystané číslo balíku.

 Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. Stav zásilky můžete ověřit, po zadání čísla balíku, přímo na stránkách https://gls-group.eu/CZ/cs/home. Na stránkách kurýrní společnosti po zadání Vašeho PSČ, naleznete přibližný čas doručení zásilky (sekce "Harmonogram doručování"). Není možné z naší strany ovlivnit čas doručení například na odpolední nebo dopolední čas. Vaše poznámky, že zboží má být doručeno například po 15 h nebo do 12 h, nemůžeme ovlivnit a nebereme proto na zřetel. O víkendu není možno zásilku doručit.  

Při objednávce menší jak 6.000 Kč je účtováno dopravné 121 Kč včetně DPH při platbě na dobírku. Pokud budete chtít platit předem, tak dopravné je 91 Kč včetně DPH. Při objednávce nad 6.000,- Kč není dopravné účtováno.

 4. Daňový doklad

·         Jsme plátci DPH

·         Faktura (daňový doklad) bude přiložena ke zboží. 

·         V případě chybějící faktury nebo poslání opisu faktury zasíláme daňový doklad jen elektronicky.

    V daňovém dokladu není možno psát jiný počet kusů, upravovat název zboží, měnit způsob platby, antidatovat ani upravovat cenu. Poznámky v tomto směru ignorujeme. V daňovém dokladu neuvádíme dodací adresu, u nákupu na firmu neuvádíme kontaktní osobu.

5. Kupní smlouva

Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní e-shopu www.vse-pro-pily.cz je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Kupující navrhuje uzavření kupní smlouvy prostřednictvím řádně vytvořené objednávky v e-shopu prodávajícího nebo prostřednictvím telefonu. Prodávající neprodleně potvrdí převzetí tohoto návrhu na e-mail kupujícího, přičemž toto potvrzení není svou povahou souhlasem s uzavřením kupní smlouvy. Za souhlas s uzavřením kupní smlouvy je považován okamžik, kdy prodávající odešle objednané zboží kupujícímu. V okamžiku odeslání zboží tedy jednoznačně dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž tato smlouva se řídí platnými obchodními podmínkami prodávajícího. 

Kupující je oprávněn odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, dokud nedojde k odeslání objednaného zboží ze strany prodávajícího. Tento svůj záměr kupující oznámí prodávajícímu e-mailem. Kupní smlouvy je vždy uzavřena v úředním jazyce České republiky. Kupní smlouva je vždy uzavírána na dobu určitou, od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Tímto nezanikají práva kupujícího ani prodávajícího, které podléhají platné české legislativě a těmto obchodním podmínkám.

· 6

 

6. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluvního vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství míře, nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používá nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností za vady upravuje reklamační řád prodávajícího. 

 

  7. Reklamační řád

 • Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, která činí u zboží nabízeného v našem internetovém obchodě 24 měsíců.
 • Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží kupujícím.
 • Sortiment prodávaný firmou ADAPA s.r.o.je speciálního charakteru, a vyžaduje nezbytně odbornou montáž. Případné reklamace a závady na zboží, které budou souviset s neodbornou montáží, nebudou uznány.
 • Před započetím reklamačního řízení je nutné kontaktovat prodávajícího e-mailem na adrese info@vse-pro-pily.cz.   Popsat zběžně druh závady a připojit fotodokumentaci vady na výrobku. Prodávající rozhodne o dalším postupu a při nutnosti zaslání výrobku zpět, postupujte dle dalších bodů.
 • Reklamované zboží doporučujeme doručit osobně či kurýrní službou na adresu skladu společnosti ADAPA s.r.o. (pozor tato adresa je jiná než fakturační!). Tato adresa Vám bude sdělena e-mailem. Zboží, které bude bez předchozí domluvy se společností ADAPA s.r.o. odesláno na naší adresu, bude odmítnuto převzít. 
 • Ke zboží doporučujeme doložit doklad o zakoupení zboží, popsat zjištěné vady a uvést nárok, který kupující v důsledku vady uplatňuje. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží, které bylo odesláno bez reklamačního protokolu, průvodního dopisu nebo na dobírku nebo na dodejku na konkrétní osobu.
 • Kupující může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží nebo výměnu zboží za nové. V některých případech je rovněž možné požadovat odstoupení od kupní smlouvy a navrácení kupní částky.
 • O reklamaci bude rozhodnuto (tj. reklamované zboží bude přijato či odmítnuto k vyřízení reklamace) většinou do 10-ti pracovních dnů od přijetí zboží. Tato lhůta však nezahrnuje dobu potřebnou pro odborné posouzení vady, je-li to zapotřebí.
 • Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě, nejpozději do 30-ti dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet následujícím dnem doručení zboží na adresu prodávajícího.
 • Nebude-li reklamace v uvedené lhůtě prodávajícím vyřízena, má kupující právo na přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě. A to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.
 • Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může odstoupit od kupní smlouvy. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady). Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 


POZOR DŮLEŽITÉ !!!
Jakmile Vám zásilková služba přiveze balík, je NUTNÉ zkontrolovat stav balíku. Pokud je jakkoliv poškozen nebo zdeformován, můžete jej převzít, ale musíte s řidičem sepsat protokol a poškození balíku. Řidič zásilkové služby je povinen tento protokol sepsat. Pokud po otevření balíku zjistíte mechanické poškození zboží, kontaktujte zásilkovou službu nebo naši firmu, zajistíme další postup reklamace. V případě nedodržení tohoto postupu nebude brán zřetel na poškození zboží přepravní firmou a následné reklamace nebudou vyřízeny.

Obsah zásilky, prosím, zkontrolujte co nejdříve.

Chcete vrátit zboží zakoupené přes internet ve 14-ti denní lhůtě?

Doporučujeme následující:

 • Zboží nesmí být použité
 • Přiložte doklad o koupi zboží - postačí i číslo objednávky
 • Uveďte číslo účtu, kam mají být vráceny peníze
 • Nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka nebo pro jeho osobu dle § 53 odst. 7 písm. c) občanského zákoníku
 • Nejedná se o zboží, na jehož nákup byla uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím písemná kupní smlouva
 • Vrácení zboží doporučujeme domluvit e-mailem (info@vse-pro-pily.cz) se společností ADAPA s.r.o., nelze odeslat pneu nebo osobně zavézt bez předchozí domluvy.
 • Vrácené zboží doporučujeme doručit osobně či kurýrní službou na adresu skladu společnosti ADAPA (pozor tato adresa je jiná než fakturační!). Tato adresa Vám bude sdělena e-mailem. Zboží, které bude bez předchozí domluvy se společností ADAPA s.r.o. odesláno na naší adresu bude odmítnuto převzít.
 • Vrátit zboží mohou pouze koncoví spotřebitelé, ne osoby, které zboží zakoupili na IČ - zde nevzniká právní nárok a záleží na domluvě se společností ADAPA s.r.o.
 • Na zboží v naší nabídce se dále vztahují výjimky z odstoupení dle §1837 Občanského zákoníku

Nejpozději do 14-ti dnů od převzetí vráceného zboží prodávajícím, zaslány peníze na Vámi uvedený účet. Vrácená částka bude ponížena o náklady vynaložené na dopravu zboží k zákazníkovi, tedy 150,- Kč včetně DPH za balík.

Důsledně zkontrolujte veškeré náležitosti objednaného zboží před tím, než bude použito.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

8. Postup při nakupování

 • Veškeré objednávky jsou považovány za závazné.
 • Objednávky jsou potvrzovány formou e-mailové zprávy zaslané na adresu zákazníka.
 • Zboží je řazeno do jednotlivých kategorií v levém rozbalovacím strukturovaném menu.
 • Postupným klikáním na položky v levém menu lze procházet celý sortiment.
 • Zboží lze přidat do nákupního koše kliknutím na tlačítko " koupit ", které se nachází těsně u ceny zboží.
 • V nákupním koši je přehled o výrobcích určených k objednání.
 • Položku(ky) zboží lze v nákupním koši ještě dodatečně odebrat.
 • Vlastní nákup probíhá přes pokladnu, kde zákazník vyplní formulář a klikne na tlačítko "odeslat objednávku".
 • Vytvořením objednávky kupující bezvýhradně souhlasí s obchodními podmínkami společnosti ADAPA s.r.o.
 • Při problémech, prosím, přednostně využívejte e-mailové komunikace a v předmětu e-mailu uvádějte číslo objednávky

9. Vaše ochrana
Při naší spolupráci se snažíme plně chránit vaše soukromí. Abychom Vám však mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé nutné údaje. Tyto údaje chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu.

a) Údaje, které zadáváte při registraci
Nutné: Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ, telefon
Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu na www.vse-pro-pily.cz  znovu, využijte možnost registrace.

b) Údaje o naší spolupráci:
Během Vaší spolupráce s firmou ADAPA s.r.o. jsou shromažďovány Vaše objednávky. Je to nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

c) Využití Vašich dat mimo internetový obchod www.vse-pro-pily.cz
Vaše osobní data jsou v rámci společnosti ADAPA s.r.o. důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům s výjimkou partnerů zajištujících platební styk, kterými mohou být např. banky. To však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb. Tato data nebudou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem.

d) Souhrnné informace: 
ADAPA s.r.o. dále může poskytovat důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti, souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky (např. Český statistický úřad).

e) Akční nabídky

Odesláním objednávky souhlasíte s občasným zasíláním akčních nabídek na uvedenou emailovou adresu. Toto zasílání můžete jednoduše zablokovat. Potřebné instrukce naleznete v patičce doručeného emailu.

Společnost ADAPA s.r.o. si váží Vaší důvěry a bude plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Tyto údaje potřebujeme proto, abychom zabezpečili a zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám.

Používáním internetového obchodu SeznamPneu souhlasíte se shromaždováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel v publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

 

10. Písemné informace a poučení dle Občanského zákoníku

ad a) ADAPA s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, IČ: 27744574 
ad b) Zboží, charakteristika a ceny zboží jsou u jednotlivých nabízených položek
ad c) Náklady na dodání jsou v obchodních podmínkách a také v části "Pokladna"
ad d) Způsob dopravy a úhrady si vyberte z nabídky v části "Pokladna"
ad e) Dle § 1829, odst. 1 má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění při použití prostředku komunikace na dálku.
ad f) Neúčtujeme žádné náklady při použití prostředku komunikace na dálku.
ad g) Naše nabídka platí po dobu aktivního připojení k serveru seznampneu.cz a doby potřebné k doručení objednávky prostřednictvím nástrojů SeznamPneu.

Dodáváme náhradní díly které nahrazují originální náhradní díly výrobců.

11. Storno objednávky ze strany zákazníka

Storno objednávky lze provést jen e-mailem  info@vse-pro-pily.cz a je nutno uvést číslo objednávky. Storno nelze provést telefonicky! Objednávku lze stornovat maximálně před expedováním zásilky. Ve chvíli, kdy dojde k předání pneu spediční firmě, nelze již provést storno bez smluvní pokuty - viz upozornění níže.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544–545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 700 Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny naší právní zástupkyni Mgr. Živaně Petrlové (www.akpetrlova.cz ) k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

12. Storno objednávky ze strany obchodu

Prodávající může jednostranně zrušit objednávku kupujícího v případě, že objednané plnění (zboží) se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tuto část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době přijetí objednávky. Prodávající je povinen před zrušením objednávky o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající bez dalšího zrušit objednávku.

 

Závěrečná ustanovení

Zatržením souhlasu s nákupním řádem povoluje kupující používání svých osobních údajů v popsaném rozsahu a bere na vědomí, že je seznámen se všemi podmínkami popsanými v obchodních podmínkách a s nimi bez výhrad souhlasí.

Pokud kupující nakupuje na IČ vtahují se na smluvní vztah prodávajícího a tohoto kupujícího některá odlišná ustanovení, popsaná níže:

 • ne-li v souvislosti se záručními podmínkámi výrobce uvedeno jinak, platí záruční lhůta v délce trvání 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím,
 • zakoupené zboží není možné vrátit bez udání důvodu,
 • z částa "Práva z vadného plnění" je vyloučena informace "Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí".
 • v případě oprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu dopravného

Obchodní podmínky platné od 01.01.2014